Destination Laxaland


Destination Laxaland- samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske
I detta projekt vill Laholm, Halmstad och Falkenberg kommun utveckla en sportfiskedestionation under gemensamt namn och varumärke. Det är Laholm kommun som äger projektet.

Bakgrund

Vid jämförelse med andra kommuner och destinationer i Sverige och utomlands, så verkar det som om att de halländska resurserna för lax-, öring och gädda inte används optimalt för tillväxt och profilering av våra destinationer i Halland. Utrymme finns för att skapa fler tjänster och produkter, liksom företag och arbetstillfällen i samband med utveckling och profilering av en gemensam destination som har mycket god chans att konkurrera om svenska och utländska sportfiskare. Andra destinationer med sämre förutsättningar till uttag än de halländska vattendragen har högre tillväxt och omsättning samt ett högre pris på fiskekort trots att sannolikheten att fånga fisk alltså är mindre än i Halland.Idag finns det således en resurs för tillväxt som skulle kunna utnyttjas betydligt bättre genom samarbete och gemensamma mål intressenter emellan.Säljkanaler och system finns redan på bland annat turistbyråerna.

Syfte

Syftet med projektet är att tillsammans utveckla besöksnäringen med hjälp av sportfisket av främst lax och öring men även andra arter. Det innebär att lyfta fram Falkenberg-, Laholm- och Halmstadområdet som fiskedestination för att skapa tillväxt och hållbarhet. Regionens och kommunernas långsiktiga attraktivitet bygger till stor del på de natur- och kulturvärden som åar och hav och till viss del sjöar representerar. Tre kommuner i samarbete ihop med intressenter har lättare att tillsammans arbeta för att attrahera besökare och boende, än vad enskilda näringsidkare har på egen hand. Projektet har således även som syfte att skydda och bevara områdets miljö-, natur- och kulturvärden på ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt och önskar hitta samarbetspartners och gärna egna projektägare för detta.

Mål

Att skapa en sammanhållen sportfiskedestination initialt i Laholm, Halmstad och Falkenbergs kommuner genom följande delmål:

Nätverk av intressenter som vill vara med och utveckla besöksnäringen med utgångspunkt i sportfisket.
Gemensam geografisk destination under eget namn och varumärke för konkurrenskraft nationellt och internationellt.
Skapa en ökad efterfrågan av tjänster, service och produkter med hjälp av destinationsutveckling för att generera tillväxt och ökad lönsamhet i kommunerna och länet.
Bevara och skapa nya arbetstillfälle.
Stimulera till insatser som ökar samverkan mellan intressenter.
Marknadsplan för destinationen.
Synliggöra destinationen,
Gemensamt ta fram attraktiva erbjudande för olika målgrupper.
Skapa återkommande evenemang runt sportfisket.
Modell för sportfiskeintäkter kan bidra till hållbart fiske och bevarande av laxfiskekulturen i området.
Drift för framtida verksamhet
Slut & spridningskonferens.

Resultat

Projektet har resulterat i bildandet av Relax Fishing Sweden Ekonomisk Förening som ägs och drivs av bland annat Laholms och Halmstads kommuner tillsammans med Laholms Laxfiske och Nissans sportfiske.

Relax Fishing Sweden

Uppföljningsrapport

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016