Offensiva Fiskehalland - fiskerelaterad besöksnäring

Syftet med projektet är att möjliggöra etablering av fler fiske- och upplevelseturismentreprenörer i Hallands län. Projektet ägs och drivs av Hushållningssällskapet i Halland.

Bakgrund

Halland har rik tillgång på sjöar och vattendrag och havsområden med en lång kuststräcka som erbjuder varierande möjligheter till fiske för rekreation, konsumtion och näringsverksamhet.Ur ett besöksnäringsperspektiv utgör den halländska fiskevattenrikedomen i grunden en fantastisk resurs med stor potential för utveckling av denna sektor av näringslivet i länet. Inramad av befintliga hamnmiljöer, fiske- och båtmuseer, fiskefestivaler, fiskbutiker/rökerier, fiskekrogar och restauranger kan en utvecklad och samordnad fiskerelaterad besöksnäring differentiera och förädla nuvarande fiskerinäring, generera nya arbetstillfällen såväl på kusten som i inlandet och som helhet stärka länets attraktionskraft och livsmiljö.Med länets fiskevatten och befintlig näringsverksamhet som plattform vill Hushållningssällskapet, genom projektet Offensiva Fiskehalland - fiskerelaterad besöksnäring, hitta nya kreativa vägar och modeller för att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket.Projektet inrymmer både företagsutveckling och produktutveckling riktat mot länets fiskerinäring, besöksnäring och lokala förvaltningsorgan av enskilda fiskevatten. Projektet omfattar både kust- och inlandsvatten.

Syfte

Projektets syfte är att både på kort och på lång sikt möjliggöra etableringen av fler fiske- och upplevelseturismentreprenörer i länet vars rötter återfinns i småskaliga yrkesfiske- och landsbygdsföretag, utveckla samarbete mellan entreprenörskap utmed kusten och i inlandet samt att sammankoppla detta entreprenörskap med övrig befintlig fiske- och vattenanknuten besöksnäring.

Mål och målgrupp

Det övergripande målet är att stimulera och utveckla entreprenörskap inom besöksnäringen kring den halländska fiske- och fiskevattenresursen med utgångspunkt i den halländska fisketraditionen. Den förväntade målsättningen på kort sikt är att ca 10 st företag bevaras, diversifieras och att ca 5 st nya arbetstillfällen skapas inom halländsk fiskeri- och landsbygdsnäring. I det senare fallet ca 2 st nya årsarbeten i direkt anslutning till projektet och att ytterligare ca 3 st årsarbeten kommer till två år efter att projektet är avslutat.

Projektets verksamhet riktar sig mot yrkesfiskeföretag, landsbygdsentreprenörer, fiske- och landsbygdsturismföretagare, företagare inom restaurang, rökeri och fiskförsäljningsbranschen, sportfiskeklubbar och fiskevårdsområdesföreningar inom länet med intresse för att på olika sätt utveckla fiskerelaterad besöksnäring.

Hushållningsällskapet Hallands slutrapport från projektet.

Fiskeområde Halland, c/o Alvhaga Vildmark AB

Alvhaga 104, 311 52 Fegen

E-post: info@fiskeomradehalland.se


© Fiskeområde Halland 2016